Počet přístupů na stránky:


Kalendář akcí:

Náš mediální partner:

Optimalizováno pro prohlížeč:

Lokality návštěvníků našich stránek

Počasí na parkové dráze Olympia:


Více počasí

Na začátku roku 2009 nás oslovilo vedení obchodního centra Olympia Brno s nabídkou zřídit parkovou dráhu na území nově budovaného zeleného parku. Tento park je zamýšlen jako zelená bio-zóna mezi řekou Svratkou a obchodním centrem. Součástí parku budou různé objekty pro sportovní, zábavní a kulturní vyžití návštěvníků obchodního centra.


Trať

Parková dráha bude budována jako nesouosá tříkolejnicová splítka rozchodů 127 a 184 mm ve formě dvoukolejné trati s koncovými smyčkami. Minimální navrhovaný poloměr oblouků na trati je 12 m. Maximální stoupání trati je navrženo do 1%.

Schematický plán biocentra.

Trať je z hlavního nádraží vedena dvoukolejně. Obloukem podjíždí tunelem asfaltovou bruslařskou dráhu a dvěma protioblouky stoupá do oblasti vlastního zeleného parku. Zde je plánovaná nácestná stanice, ve které bude možné odstavovat modely (např. pro technickou závadu nebo nedostatek tlaku). Za nácestnou stanicí se dvoukolejná trať rozdělí. Pravá traťová kolej se vychýlí blíže k biozóně a bude pokračovat až do nácestné smyčky (pro zkrácení jízdy zejména menších parních modelů), za kterou se traťová kolej ještě více odkloní vpravo. Nejdříve překoná úrovňovým přejezdem cestu pro pěší. Ihned za přejezdem je plánovaná dvoukolejná stanice poblíž přírodního amfiteátru, kterou bude možné využívat pro nástup a výstup cestujících při pořádání koncertů a kulturních akcí. Za tímto nádražím traťová kolej plynulým obloukem objíždí nejvyšší bod bio parku, dalším úrovňovým přejezdem překonává cestu pro pěší a obrací se zpět. Až do nácestné stanice vede souběžně s bruslařskou dráhou. Za nácestnou stanicí vytvoří obě koleje opět dvoukolejnou trať. Celková délka hlavního okruhu činí 1439 metrů.

Definitivní trasování.

Umělý terén bude tvarován tak, aby vhodně doplňoval trať vyvýšeninami i prohlubněmi. Vlastní koncept parku jak z hlediska tvarování a vedení komunikací, tak i skladby rostlin, má na starosti významný brněnský zahradní architekt Zdeněk Sendler.

Rozměry trasy.

Celková délka trasy.

Zabezpečení tratí signalizací bude redukováno jen na nepřehledná místa, zejména z důvodu minimalizace provozních poruch. Půjde hlavně o oblast podjezdu, který je v obloucích, kolejovou vratnou smyčku kolem rotundy, oblast nástupišť a vjezdového a odjezdového zhlaví. Zabezpečovací zařízení bude budováno postupně a bude reagovat na vývoj provozních podmínek parkové dráhy.

U nácestných nádraží se předpokládá vybudování alespoň úzkých dlážděných ploch pro umožnění bezpečného pohybu modelářů kolem vlaku. Nácestná nádraží by měla být vybavena zásobníky vody pro napájení parních lokomotiv. Nedostatek vody je totiž pro parní lokomotivy z hlediska bezpečnosti kotlů kritický.


Nácestná stanice.

Vratná smyčka.


Hlavní nádraží

Výchozím bodem dráhy bude prostor hlavního nádraží, které bude zahrnovat výpravní budovu, nástupiště pro návštěvníky (cestující), dílnu, vozovnu osobních vozidel a rotundu – depo trakčních vozidel s točnou. Součástí bude samozřejmě kolejiště propojující uvedené provozní objekty a umožňující posuny vozidel a řazení vlaků. Uspořádání nádraží je navrženo tak, aby vyhovovalo nejen komerčnímu provozu s laickou veřejností, ale i klubovému provozu modelářů s privátními modely a umožnilo pořádání mezinárodních setkání železničních modelářů pracujících s modely velikosti 5 a 7. Technické vybavení musí umožňovat provoz parních modelů s topením na uhlí.


Hlavní nádraží soustřeďuje veškeré technické a návštěvnické zázemí dráhy. Pohyb návštěvníků bude z bezpečnostních důvodů prostorově regulován. Jednoznačně budou vymezeny zóny se zákazem vstupu. Pro příchozí návštěvníky bude zajištěn přístup jedním chodníkem od parkoviště a jedním chodníkem z prostoru parku. Pro návoz materiálu musí být k dispozici jeden vjezd pro automobily. S parkovací plochou se však nepočítá. V těsné blízkosti parku je dostatek parkovacích ploch obchodního centra. Pro návoz modelů musí být instalována zvedací plošina s přístupem pro všechny typy automobilů.

Situační výkres centrálního nádraží.


Výpravní budova

Jde o nepodsklepenou zděnou stavbu se sedlovou střechou. Použitý stavební materiál - bloky Ytong nebo cihla. Střecha bude klasická - dřevěné krovy s krytinou tzv. bonským šindelem. Budova tvarově vychází z podobných nádražních budov skutečné železnice období konce 19. a začátku 20. století. Výpravní budova je zateplená, vybavená elektrickým topením a má následující členění:

• Denní místnost - určená pro personál. Vstup je ze strany odstavného kolejiště. Obsahuje kuchyňský kout, sezení se stoly, kancelářský kout a panely pro ovládání rozvodů a zabezpečení areálu. Denní místnost je zázemím i pro členy zájmového klubu S.M.P.D.

• Šatna - vstup z denní místnosti. Je vybavena šatními skříněmi a lavicí. Předpokládaný počet zaměstnanců v jedné směně - cca 4.

• Sociální místnost - vstup ze šatny. Obsahuje umývadlo, záchod, výlevku, sprchovací kout.

• WC pro návštěvníky - zvlášť pro ženy a muže. V předsíňce je vždy umyvadlo. Vstup ze strany nástupiště.

• Pokladna - místnost pro personál. Vstup ze strany nástupiště. Prodej jízdenek a doplňkového sortimentu přes okna na čele budovy. Místnost obsahuje nábytek pro zboží a stůl s místem pro pokladní pod okny.

Výkres výpravní budovy.

Výkres výpravní budovy.

Výkres výpravní budovy.


Vizualizace výpravní budovy (zpracoval Roman Šiler)

Výpravní budova - pohled od nástupiště.

Výpravní budova - pohled od vjezdového zhlaví.

Výpravní budova - pohled od vstupu na nádraží.

Výpravní budova - personální vstup.

Výpravní budova - pohled na přístřešek.

Podvečerní obrázky výpravní budovy
aneb hra se světly a stíny.


Dílny

Jde o nepodsklepenou jednoprostorovou zděnou budovu se sedlovou střechou. Použitý stavební materiál - bloky Ytong nebo cihla. Střecha bude klasická - dřevěné krovy s krytinou tzv. bonským šindelem. Z jedné strany jsou troje vjezdová vrata. Jedny pro přístup nekolejových vozidel, dvoje pro vjezd kolejových vozidel. Koleje jsou zapuštěné do betonové podlahy a jsou řešeny jako nesouosá tříkolejnicová splítka. Z druhé strany od výpravní budovy je obyčejný personální vstup.

Dílna je vybavená běžnými stroji a nástroji pro údržbu modelů (stojanová vrtačka, bruska, lis na ložiska, svářečka), příslušnými pracovními stoly, zvedacím zařízením pro modely. Dále zde budou skladovány náhradní díly pro modely a náhradní díly pro údržbu trati. Po obvodu vnitřní stěn budou regálové skladové systémy.

K budově dílny je přistavěn přístřešek kryjící venkovní posezení. Venkovní posezení je myšleno především pro potřeby klubové činnosti. Konstrukce přístřešku je dřevěná.

Výkres dílny.Vozové depo

Jde o nepodsklepenou nízkou a dlouhou jednoprostorovou budovu s vjezdem pro kolejová vozidla z jedné strany. Je určena pro odstavení provozních modelových vlaků (souprav vagonů), pro odstavení služebních a pracovních pomocných vozidel. Budova je nezateplená bez temperování. Konstrukčním materiálem je beton, boční stěna přivrácená ke komunikaci je zamýšlená jako pokrytá zeminou s rostlinným pokryvem. Stěna přivrácená k výpravní budově bude vybavena neotvíratelnými okny (sklobeton). Zadní stěna bude vybavena větracími otvory s mříží.

Výkres vozového depa.


Vizualizace vozového depa (zpracoval Roman Šiler)

Vozové depo - celkový pohled.

Vozové depo - celkový pohled.

Vozové depo - pohled zezadu.

Vozové depo - detail vrat.

Vozové depo - roh s vraty.

Vozové depo - detail oken.


Rotunda

Remíza pro trakční vozidla je řešena jako klasická rotunda s centrální točnou. Z točny, která je konstruována jako otočný most o délce 3 metry s ručním pohonem, vedou koleje přes vjezdová vrata na jednotlivá stání. Podlaha v rotundě je snížená tak, aby koleje montované na rampě byly ve výši pasu dospělého člověka. To usnadňuje údržbu odstaveného modelu.

Stavebním materiálem budou pravděpodobně cihly. Střecha s větracím nástřeškem bude dřevěná. Fasáda bude pravděpodobně řešena tak, aby evokovala hrázděnou konstrukci budovy. Betonová podlaha bude vodotěsná, spádovaná. Vjezdová vrata budou dřevěná nebo obložená dřevem.

Vnitřní prostor bude rozdělen na tři části. Jedna bude určena pro hrubé čistění parních lokomotiv po ukončení provozu (odstraňování popela, vypouštění vody a kondenzátů, čistění tlakovou vodou, apod.). Prostor bude na jednom konci rotundy, oddělen stěnou a bude uzpůsoben na práce se stříkající vodou. Druhá část bude určena pro deponování provozních lokomotiv pro komerční provoz. Tento prostor bude na opačném konci rotundy, přičemž bude zateplen a temperován z důvodu zabránění destrukčnímu zamrznutí vody v modelech. Zbytek rotundy bude pro stání ostatních modelů. Podél vnější stěny budou pracovní stoly.

Rotunda by měla být vybavena rozvodem upravené vody pro kotle parních lokomotiv, rozvodem tlakového vzduchu a zásuvkami el. proudu u každého stání. K dispozici by měly být vysavače prachu. Pro modeláře by měly být k dispozici umývadla.

Vstupy budou po schodech na obou koncích rotundy. U vjezdových vrat by měly být instalovány rovněž vstupní schůdky.

Výkres rotundy.


Vizualizace točny (zpracoval Roman Šiler)

Pohled shora.

Pohled zdola bez poloviny jámy.

Kostra jámy.

Pohled na most.

Díly mostu - pohled shora.

Díly mostu - pohled zdola.


Zastřešené nástupiště

Ostrovní nástupiště pro cestující je umístěno mezi druhou a třetí kolejí odjezdové sekce za smyčkou obcházející rotundu. První a čtvrtá kolej je řešena jako objízdná pro modelové vlaky, které neberou cestující (např. hostovské modely).

Nástupiště bude ve střední části zastřešené. Zastřešení je dřevé konstrukce - kopíruje vzhled zastřešení na skutečné železnici na konci 19. a začátku 20. století.