Počet přístupů na stránky:


Kalendář akcí:

Náš mediální partner:

Optimalizováno pro prohlížeč:

Lokality návštěvníků našich stránek

Počasí na parkové dráze Olympia:


Více počasí

Železniční modelářství

Železniční modelářství je volnočasová činnost, kterou není třeba zvlášť komentovat nebo vysvětlovat. Svět železničních modelů je však značně široký. Neobsahuje jen vláčky v měřítku vhodném pro domácí provozování (populární velikosti 0, H0, TT nebo N), ale i měřítka vhodná pro venkovní provoz (zahradní železnice velikosti II nebo G). Zdánlivou raritou jsou pak modely ještě větší, které charakterizuje označení »modely s personální obsluhou«. Tedy modely, na kterých modelář přímo jede a osobně je obsluhuje. V této kategorii jsou nejzajímavější modely s parním pohonem, které jsou plně funkční zmenšeninou skutečných parních lokomotiv ve smyslu použitého paliva a způsobu ovládání.

Atraktivita těchto modelů nespočívá však jen v jejich velikosti a funkčnosti. Pro obecenstvo je významné to, že modely jsou tak výkonné a rozchod kolejí poskytuje takovou stabilitu, že mohou vozit diváky. Divák se stává cestujícím. Simulace železničního provozu je tak velmi blízká realitě.

Parková dráha Le Bouveret (CH) - vlak pro
návštěvníky s lokomotivou se spalovacIm motorem.

Parková dráha Le Bouveret (CH) - hostovský
model z České republiky (Jiří Sajbrt, Brno).

Provoz modelů supervelkých měřítek

Modely s personální obsluhou jsou provozovány na rozchodech 89 mm (3 1/2 palce - velikost 3), 127 mm (5 palců - velikost 5) a 184 mm (7 1/4 palce - velikost 7) nebo 190 mm (7 1/2 palce - velikost 7 v USA). Existují samozřejmě i větší modelové rozchody, ale ty jsou jen minimálně rozšířené. I rozchod 89 mm je problematický a málo rozšířený, protože modely, respektive vozy pro obsluhu i diváky (cestující), jsou velmi vratké.

Nejrozšířenější je proto rozchod 127 mm a 184 mm. Měřítka modelů jsou odvozena z poměru rozchodu předlohy a modelu. Měřítka modelů se pohybují od zhruba 1:11 (normálněrozchodné modely na modelovém rozchodu 127 mm) až po měřítko 1:3 (úzkorozchodné modely na modelovém rozchodu 184 mm). Pro dráhy těchto rozchodů se vžilo označení "parkové dráhy".

Počet modelářů, kteří se zabývají těmito modely, není příliš velký. Pro stavbu vlastního modelu je potřeba velkou zručnost a technickou vybavenost, pro zakoupení továrního modelu pak značné finanční prostředky. Společným problémem pro všechny modeláře nebo provozovatele modelů tohoto segmentu je existence kolejiště, kde lze takové modely provozovat. Počty modelářů provozujících modely velikostí 5" a 7" ve světě lze odhadovat na tisíce. V Evropě je jejich největší koncentrace v Německu, Anglii, Švýcarsku a Rakousku. To jsou typické země s vysokým zájmem veřejnosti o železniční techniku. Česká republika zaostává především z důvodu odlišného společenského vývoje v minulosti. Dnes jsme ale svědky rostoucího zájmu o problematiku parkových drah. Počet vlastníků modelů supervelkých měřítek také v posledních letech roste.

V Evropě nebo v severní Americe je mnoho parkových drah se statutem klubových kolejišť. Zde jsou provozovány zejména privátní modely. Klubová kolejiště nemusí být pro veřejnost vůbec přístupná. Značná část kolejišť je ale provozována i pro veřejnost, byť jen ve vyhrazených termínech. Návštěvníci pak mají možnost se na osobních vozech tažených modelovou lokomotivou svézt. Zisk z této komerční činnosti pomáhá dalšímu rozvoji klubového kolejiště a odlehčuje finanční zátěži členů klubu. Podobná kolejiště zatím v České republice chybí.


Parková dráha Le Bouveret (CH). Hlavní nádraží
pro nástup cestujících. Na snímku je privátní
modelový vlak člena místního klubu.

Parková dráha Le Bouveret (CH). Komerční vlak
na rozchodu 184 mm vedený modelem zubačky.

Koncept parkových drah bývá různý. Často jde jen o jednoduchý okruh s několika výhybkami v délce 300—500 metrů. To stačí hlavně pro parní modely, kde je stěžejní zábavou a uměním obsluhovat model za jízdy. Divácky jsou taková zařízení přirozeně méně atraktivní. Jiné dráhy jsou ovšem mnohem rozsáhlejší (délka tratí je větší než kilometr), ale také členitější a z hlediska modelovosti významně dokonalejší. Bývá modelována i krajina, mostní a tunelové objekty, drážní i civilní objekty. Atraktivita takových kolejišť je divácky přirozeně velká. Příkladem může být dráha ve Švýcarsku, v obci Le Bouveret na břehu Ženevského jezera. Jde patrně o nejdokonalejší parkovou dráhu v Evropě s délkou tratě 1,6 km. Podrobnosti k této dráze najdeme na webových stránkách WWW.DRAH-SERVIS.CZ nebo WWW.RAILMAN.CZ.


Parková dráha Le Bouveret. Na levém horním obrázku je zachycen hostovský model s lavicovým vozem
na rozchodu 5" (127 mm). Jde o brněnský model parní lokomotivy PONAVA s lavicovým vozem
konstrukce DS. Na snímku vpravo nahoře je domácí souprava. Cestující jsou běžní návštěvníci parku,
kteří mohou vyzkoušet jízdu na kterékoli modelové soupravě. Celý park je oplocen
a návštěvník platí celodenní vstupné. K dispozici jsou mimo železniční modely a perfektní modelovou krajinu
s mosty, tunely a jezírky také plnohodnotné restaurační zázemí a prodej suvenýrů.
V prostoru jsou i piknikové stoly, kde je možno spatřit například rodinné sešlosti a párty.


Modelářský klub v Brně

Shodou okolností se v Brně zorganizovala skupina modelářů provozující zahradní železnici v měřítku 1 nebo 2 (zahradní modelová železnice na rozchodu 45 mm). Tito modeláři postupně deklarovali svůj zájem zabývat se i tématem supervelkých měřítek. Založili klub s názvem Společnost moravských parkových drah (S.M.P.D.). Jednotliví modeláři si pořídili modely a vyrobili mobilní kolejiště a osobní vagony. S tímto vybavením začali modely provozovat příležitostně i pro veřejnost (například na brněnském výstavišti). Se svými modely začali navštěvovat i stabilní parkové dráhy v Rakousku nebo ve Švýcarsku. Zúčastňují se i mezinárodních halových srazů (Messe Sinsheim). Současně se snaží kontaktovat a ke společným akcím přitáhnout i další mimobrněnské modeláře.

Echtdampf Hallentreffen Sinsheim. Halový sraz
parních modelářů v německém Sinsheimu.
Komerční vlak pořádající firmy MALU-BAHN
na rozchodu 184 mm.

Parková železnice Heizhaus Strasshof.
Hostovský model z Brna. Parní lokomotiva ANDPIE
původem z Jižní Afriky na rozchodu 127 mm
(Roman Šiler).

Jako hlavní cíl, vytyčený pro nejbližší období, byla označena výstavba stabilního kolejiště pro modely velikosti 5" a 7", tedy kolejiště s rozchody modelových kolejí 127 a 184 mm. Parametry kolejiště by měly být ty nejvyšší možné. Uspořádání a vybavení pro modeláře i atraktivita pro laickou veřejnost by měly být na špičkové evropské úrovni. Od začátku je počítáno s tím, že komerční provoz pro veřejnost bude součástí modelářských aktivit. Provoz pro veřejnost totiž přispívá nejen k ekonomice parkové dráhy, ale působí významně osvětově – podporuje zájem o modelářskou práci zejména u mladší generace a popularizuje železniční dopravu, kterou je jako veřejnou hromadnou dopravu nutno podporovat a přispívat byť i malou měrou k jejímu rozvoji.

Pro modeláře samotné má přeprava cestujících i další důležitý význam. Spolucestující totiž plní roli – s nadsázkou řečeno – přepravovaného substrátu. Jde jednak o přirozenou zátěž vlaku (modely jedoucí se zátěží mají významně jiné vlastnosti) a zároveň je možno smysluplně provádět celou řadu činností souvisejících s odbavováním. Provoz s cestujícími je tedy pro modeláře kořením simulace železničního provozu.Koncept parkové železnice v Brně

Na základě zkušeností získaných při návštěvách stabilních parkových drah v Evropě bylo stanoveno, že budovaná dráha musí mít předpoklady splnit tyto parametry:
• délka hlavní tratě alespoň 1 kilometr, ideálně 1,5 km
• trať pro rozchody 127 a 184 mm (nesouosá tříkolejnicová splítka)
• maximální stoupání do 1%
• minimální poloměr traťových oblouků 12 m
• možnost vybudování nutných drážních objektů (rotunda, vozovna, odbavovací budova, kryté nástupiště, dílna)
• možnost vybudování traťových objektů (tunely, mosty, přejezdy)
• pro veřejnost bezpečné vlaky na rozchodu 184 mm s vozidly v měřítku cca 1:3
• rozumná dostupnost pro návštěvníky


Vánoční trhy Brno. Parní model lokomotivy Rocket
v měřítku 1:11 na rozchodu 127 mm
(Jiří Kůt).

Parková železnice DBC Graz. Brněnský hostovský
model ANDPIE na rozchodu 127 mm
(Martin Šiler).

Stěžejním problémem pro záměr vybudování dráhy je pozemek. Je evidentní, že rozloha pozemku pro trať uvedených délkových parametrů musí být značná. Rovněž členitost a svahovitost takového pozemku musí být přiměřená. Nikdo ze členů spolku takovým pozemkem nedisponuje. Začalo být zřejmé, že zajištění pozemků je dlouhodobější záležitostí. Ceny komerčních pozemků se v současnosti pohybují na úrovních neumožňujících financování ze soukromých zdrojů modelářů.Nabídka Olympia Brno

Na začátku roku 2009 se objevila nabídka vedení obchodního centra Olympia Brno na zřízení parkové dráhy na území nově budovaného zeleného parku, který je situován mezi vybudovanými objekty obchodního centra a řekou Svratkou. Tento park je zamýšlen jako zelená bio-zóna mezi říčním tokem a obchodním centrem. Součástí parku budou různé objekty pro sportovní, zábavní a kulturní vyžití návštěvníků obchodního centra. Nezbytným předpokladem existence parkové dráhy na tomto místě je pravidelný komerční provoz pro veřejnost.

Navrhovaná parková železnice v obchodním a zábavním centru Olympia Brno.
Kolem zelené zóny je in-line dráha pro kolečkové brusle, je zde situována velká lezecká stěna, amfiteátr,
provazová centra, zábavní prvky pro děti. Napojeno na cyklistickou stezku kolem řeky Svratky.

Po zvážení všech okolností bylo přistoupeno k dalšímu jednání. Bylo jasné, že dle představ vlastníka pozemků bude dominovat tlak na komerční provoz. To samozřejmě mírně kříží zájem modelářů věnujících se svému hobby jen ve volném čase. Po vzájemném vysvětlení stanovisek však bylo přistoupeno k sepsání dlouhodobé obchodní smlouvy o vybudování a provozování modelové parkové dráhy na území zelené zóny. Hlavním argumentem pro přijatelnost komerční báze je vysoká návštěvnost prostoru obchodního centra s velkou spádovostí, což přináší pravděpodobně nejlepší možné myslitelné podmínky pro udržení rentability komerčního provozu. Jiný prostor v Brně a přilehlém okolí takové parametry jednoznačně nemá. I tak ale není předem jisté, že provoz bude rentabilní. Riziko budoucí špatné ekonomiky provozu však podstupují obě smluvní strany. Parková dráha Brno bude v tomto směru bezesporu průkopníkem v rámci České republiky.


Parková železnice DBC Graz.
Klubový komerční vlak na čele s lokomotivou se
spalovacím motorem na rozchodu 184 mm.

Parková železnice Heizhaus Strasshof.
Brněnský hostovský model KRZENOWIC
(Tomáš Randýsek).

Na vybudování a provozu dráhy se budou v praxi podílet tři subjekty. Vlastník pozemků – Olympia Brno jako pronajímatel – se bude podílet na vybudování tratí, nově založená firma skupiny modelářů – Argo spol. s r. o. jako nájemce – vybuduje technické a provozní zázemí a bude zajišťovat komerční provoz a konečně modelářský klub (Společnost moravských parkových drah - S.M.P.D.), sdružující zájemce o tento specifický druh modelářství, se bude podílet dobrovolnou prací svých členů na vybudování, provozu a údržbě dráhy. A také (doufejme) na budoucím rozvoji.

Výkres hlavního nádraží.

Klubová činnost je velmi důležitá a podle zkušeností získaných z obdobných zařízení v zahraničí představuje podstatný zdroj »lidské energie« nutný pro udržení provozuschopnosti parkové dráhy.Náplň připravovaného projektu Parkové dráhy Brno

Parková dráha s provozem železničních modelů velikosti 5" a 7" bude v provozu v letní sezóně v období (předpokládaně) od dubna do října. Pro vyjímečné příležitosti bude možný provoz i mimo toto období. Provoz pro veřejnost dle současných předpokladů bude o víkendech (pátek odpoledne, sobota a neděle). Rozsah provozu pro veřejnost může být v budoucnu upraven podle získaných praktických zkušeností. Mimo provozu pro veřejnost bude dráha poskytovat prostor pro realizaci činnosti klubu železničních modelářů. V rámci klubové činnosti se předpokládá i organizace mezinárodních setkání modelářů s provozem tzv. hostovských modelů.

Vánoční trhy Brno - brněnské výstaviště.
Modelové vlaky na rozchodu 127 mm. Mobilní kolejiště brněnských modelářů.
Celkový rozsah tratě - cca 250 metrů. Provoz parních i bateriových modelů.


Na území parku bude vybudována dráha rozchodů 127 a 184 mm (jako nesouosá tříkolejnicová splítka) ve formě dvoukolejné trati s koncovými smyčkami. Minimální navrhovaný poloměr oblouků na trati je 12 m. Maximální stoupání trati je navrženo do 1%.

Výchozím bodem dráhy bude prostor nádraží, které bude zahrnovat výpravní budovu, nástupiště pro návštěvníky (cestující), dílnu, vozovnu osobních vozidel a rotundu – depo trakčních vozidel s točnou. Součástí bude samozřejmě kolejiště propojující uvedené provozní objekty a umožňující posuny vozidel a řazení vlaků. Uspořádání nádraží je navrženo tak, aby vyhovovalo nejen komerčnímu provozu s laickou veřejností, ale i klubovému provozu modelářů s privátními modely a umožnilo pořádání mezinárodních setkání železničních modelářů pracujících s modely velikosti 5" a 7". Technické vybavení musí umožňovat provoz parních modelů s topením na uhlí.Uspořádání tratě

Trať je z nádraží vedena dvoukolejně. Obloukem podjíždí asfaltovou bruslařskou dráhu a dvěma protioblouky stoupá do oblasti vlastního zeleného parku. Zde bude jedno nácestné odstavné mininádraží (např. pro modely s technickou závadou) a jedna nácestná smyčka (pro zkrácení jízdy), za kterou následuje velká koncová smyčka s dvoukolejným nádražím. Vzhledem k tomu, že první část trati je ve stoupání (1 %) a navíc v oblouku, dají se předpokládat problémy s jízdou zejména u malých parních lokomotiv modelářů začátečníků. V budoucnu bude proto zvážena možnost vytvořit ještě jedno obratiště v těsné blízkosti centrálního nádraží. V oblasti parku jsou koleje vedeny v proměnlivé vzájemné vzdálenosti, nepůjde tedy již o klasickou dvoukolejnou trať. Umělý terén bude tvarován tak, aby vhodně doplňoval trať vyvýšeninami i prohlubněmi. Vlastní koncept parku jak z hlediska tvarování a vedení komunikací, tak i skladby rostlin, má na starosti významný brněnský zahradní architekt Zdeněk Sendler.

Dětský den Říčky.
Provoz modelové železnice na travnatém fotbalovém hřišti v Říčkách. Nerovný podklad je však
technickým problémem. Nerovnosti hřiště koleje vyrovnávají velmi nesnadno.


Z bezpečnostních důvodů bude trať křižována pouze chodníky pro pěší v minimální míře. Křižování s bruslařskou dráhou pro kolečkové brusle bude řešeno pouze podjezdem, neboť při rychlosti pohybu uživatelů bruslařské dráhy nelze bezpečný úrovňový přejezd zajistit.

Zabezpečení tratí signalizací bude redukováno jen na nepřehledná místa, zejména z důvodu minimalizace provozních poruch. Půjde hlavně o oblast podjezdu, který je v obloucích, kolejovou vratnou smyčku kolem rotundy, oblast nástupišť a vjezdového a odjezdového zhlaví. Zabezpečovací zařízení bude budováno postupně a bude reagovat na vývoj provozních podmínek parkové dráhy.

U nácestných nádraží se předpokládá vybudování alespoň úzkých zpevněných (dlážděných) ploch pro umožnění bezpečného pohybu modelářů kolem vlaku. S využitím nácestných nádraží pro odbavování cestujících se prozatím nepočítá. Nácestná nádraží by však měla být vybavena zásobníky vody pro napájení parních lokomotiv. Nedostatek vody je totiž pro parní lokomotivy z hlediska bezpečnosti kotlů kritický.Vozový park

Vozový park pro komerční provoz bude konstruován pro rozchod 184 mm. Vozidla budou široká kolem 60 cm, což umožňuje nasazení osobních vagonů s bočnicemi. To je důležité pro zajištění maximální provozní bezpečnosti cestujících, zejména dětí. Osobní soupravy budou vybaveny tlakovzdušnou brzdou. Předpokládá se existence vozidel se současným moderním designem i tzv. historizující vozidla nacházející předlohy v minulosti. Tématicky by mělo být upřednostněno prostředí Československa, respektive České republiky. Trakční vozidla budou z hlediska pohonu jednak se spalovacím motorem a jednak s pohonem parním. Lokomotivy se spalovacím motorem jsou nutné z důvodu vysoké provozní spolehlivosti a prakticky okamžité připravenosti k provozu. Rovněž údržba je méně náročná. Modely s čistě bateriovým provozem budou používány jako doplňkové pro případné akce s vyšší účastí obecenstva. Horší připravenost těchto modelů k provozu je dána nutností nabíjet akumulátory. Modelové výkonné parní lokomotivy s topením na uhlí jsou nutné z hlediska aktraktivity provozu pro veřejnost. Jejich příprava k provozu je však delší (roztopení kotle), provozní náplně jsou dražší a poprovozní údržba náročnější na čas i schopnosti personálu.

Stavba mobilního kolejiště je značně náročná a předpokládá pracovní nasazení většího počtu lidí.
Podmínkou pro úspěšný provoz je rovné podloží a dostatečný prostor pro vratné smyčky.


Vozový park pro klubový provoz sestává z individuálně vlastněných modelů rozchodů 127 i 184 mm, ať již koupených produktů modelářských firem nebo vyrobených jednotlivými modeláři. K modelům lokomotiv patří i individuálně vyráběné nákladní, osobní, či pracovní vozy. Pro občasný provoz modelů menších měřtek (1:11) s návštěvníky budou i zde k dispozici osobní vozy tzv. lavicové konstrukce. Vozový park klubový nebo privátní bude nepochybně neustále rozšiřován, protože konstrukce, výroba a údržba modelových vozidel je jednou z důležitých činností členů klubu.

Součástí vozového parku dráhy budou i služební a technologická vozidla. Tato vozidla budou opět konstruována na rozchod 184 mm, protože jejich maximální stabilita je důležitá. Půjde zejména o vozidla nutná pro údržbu tratí – vozy na štěrk, podvalníky na kolejnice, vozy na nářadí a agregáty, zametací vozy pro mechanizovanou očistu tratí, kropicí vozy pro možnost vlhčení traťového svršku v horkých a suchých obdobích (nebezpečí vznícení při provozu parních lokomotiv). Projektovaná trať je natolik dlouhá a její průběh v zelené zóně bez pomocných komunikací je trasován tak, že použití vyjmenovaných služebních a pracovních vozů je téměř nezbytností.

Nábřeží Paromilů v Hradci Králové.
Akce s velkou účastí veřejnosti. Všechny součásti mobilního kolejiště a modely musely být
transportovány nákladním automobilem. Svezeno cca 1200 cestujících.


Popis objektů hlavního nádraží

Hlavní nádraží soustřeďuje veškeré technické a návštěvnické zázemí dráhy. Pohyb návštěvníků bude z bezpečnostních důvodů prostorově regulován. Jednoznačně budou vymezeny zóny se zákazem vstupu. Pro příchozí návštěvníky bude zajištěn přístup jedním chodníkem od parkoviště a jedním chodníkem z prostoru parku. Pro návoz materiálu musí být k dispozici jeden vjezd pro automobily. S parkovací plochou se však nepočítá. V těsné blízkosti parku je dostatek parkovacích ploch obchodního centra. Pro návoz modelů musí být instalována zvedací plošina s přístupem pro všechny typy automobilů.

Situační výkres centrálního nádraží.


Výpravní budova

Jde o nepodsklepenou zděnou stavbu se sedlovou střechou. Použitý stavební materiál - bloky Ytong nebo cihla. Střecha bude klasická - dřevěné krovy s krytinou tzv. bonským šindelem. Budova tvarově vychází z podobných nádražních budov skutečné železnice období konce 19. a začátku 20. století. Výpravní budova je zateplená, vybavená elektrickým topením a má následující členění:

• Denní místnost - určená pro personál. Vstup je ze strany odstavného kolejiště. Obsahuje kuchyňský kout, sezení se stoly, kancelářský kout a panely pro ovládání rozvodů a zabezpečení areálu. Denní místnost je zázemím i pro členy zájmového klubu S.M.P.D.

• Šatna - vstup z denní místnosti. Je vybavena šatními skříněmi a lavicí. Předpokládaný počet zaměstnanců v jedné směně - cca 4.

• Sociální místnost - vstup ze šatny. Obsahuje umývadlo, záchod, výlevku, sprchovací kout.

• WC pro návštěvníky - zvlášť pro ženy a muže. V předsíňce je vždy umyvadlo. Vstup ze strany nástupiště.

• Pokladna - místnost pro personál. Vstup ze strany nástupiště. Prodej jízdenek a doplňkového sortimentu přes okna na čele budovy. Místnost obsahuje nábytek pro zboží a stůl s místem pro pokladní pod okny.

Výkres výpravní budovy.


Dílny

Jde o nepodsklepenou jednoprostorovou zděnou budovu se sedlovou střechou. Použitý stavební materiál - bloky Ytong nebo cihla. Střecha bude klasická - dřevěné krovy s krytinou tzv. bonským šindelem. Z jedné strany jsou troje vjezdová vrata. Jedny pro přístup nekolejových vozidel, dvoje pro vjezd kolejových vozidel. Koleje jsou zapuštěné do betonové podlahy a jsou řešeny jako nesouosá tříkolejnicová splítka. Z druhé strany od výpravní budovy je obyčejný personální vstup.

Dílna je vybavená běžnými stroji a nástroji pro údržbu modelů (stojanová vrtačka, bruska, lis na ložiska, svářečka), příslušnými pracovními stoly, zvedacím zařízením pro modely. Dále zde budou skladovány náhradní díly pro modely a náhradní díly pro údržbu trati. Po obvodu vnitřní stěn budou regálové skladové systémy.

K budově dílny je přistavěn přístřešek kryjící venkovní posezení. Venkovní posezení je myšleno především pro potřeby klubové činnosti. Konstrukce přístřešku je dřevěná.

Výkres dílny.


Vozovna

Jde o nepodsklepenou nízkou a dlouhou jednoprostorovou budovu s vjezdem pro kolejová vozidla z jedné strany. Je určena pro odstavení provozních modelových vlaků (souprav vagonů), pro odstavení služebních a pracovních pomocných vozidel. Budova je nezateplená bez temperování. Konstrukčním materiálem je beton, boční stěna přivrácená ke komunikaci je zamýšlená jako pokrytá zeminou s rostlinným pokryvem. Stěna přivrácená k výpravní budově bude vybavena neotvíratelnými okny (sklobeton). Zadní stěna bude vybavena větracími otvory s mříží.

Výkres depa osobních vozidel.


Rotunda

Remíza pro trakční vozidla je řešena jako klasická rotunda s centrální točnou. Z točny, která je konstruována jako otočný most o délce 3 metry s ručním pohonem, vedou koleje přes vjezdová vrata na jednotlivá stání. Podlaha v rotundě je snížená tak, aby koleje montované na rampě byly ve výši pasu dospělého člověka. To usnadňuje údržbu odstaveného modelu.

Stavebním materiálem budou pravděpodobně cihly. Střecha s větracím nástřeškem bude dřevěná. Fasáda bude pravděpodobně řešena tak, aby evokovala hrázděnou konstrukci budovy. Betonová podlaha bude vodotěsná, spádovaná. Vjezdová vrata budou dřevěná nebo obložená dřevem.

Vnitřní prostor bude rozdělen na tři části. Jedna bude určena pro hrubé čistění parních lokomotiv po ukončení provozu (odstraňování popela, vypouštění vody a kondenzátů, čistění tlakovou vodou, apod.). Prostor bude na jednom konci rotundy oddělen stěnou a bude uzpůsoben na práce se stříkající vodou. Druhá část bude určena pro deponování provozních lokomotiv pro komerční provoz. Tento prostor bude na opačném konci rotundy, přičemž bude zateplen a temperován z důvodu zabránění destrukčnímu zamrznutí vody v modelech. Zbytek rotundy bude pro stání ostatních modelů. Podél vnější stěny budou pracovní stoly.

Rotunda by měla být vybavena rozvodem upravené vody pro kotle parních lokomotiv, rozvodem tlakového vzduchu a zásuvkami el. proudu u každého stání. K dispozici by měly být vysavače prachu. Pro modeláře by měly být k dispozici umývadla.

Vstupy budou po schodech na obou koncích rotundy. U vjezdových vrat by měly být instalovány rovněž vstupní schůdky.

Výkres rotundy.


Zastřešené nástupiště

Ostrovní nástupiště pro cestující je umístěno mezi druhou a třetí kolejí odjezdové sekce za smyčkou obcházející rotundu. První a čtvrtá kolej je řešena jako objízdná pro modelové vlaky, které neberou cestující (např. hostovské modely).

Nástupiště bude ve střední části zastřešené. Zastřešení je dřevé konstrukce - kopíruje vzhled zastřešení na skutečné železnici na konci 19. a začátku 20. století.Předpokládaný harmonogram výstavby parkové dráhy

V květnu roku 2010 bude dle plánu výstavby obchodního centra Olympia Brno budovaný zelený park otevřen pro veřejnost. V té době budou definitivně zprovozněna všechna zařízení a atrakce, s výjimkou právě parkové modelové železnice. Pro železnici však budou vybudovány a dokončeny všechny terénní úpravy a mostní objekty. Založena bude spodní i vrchní stavba tratí a existuje záměr položit koleje v celé trase. Pro centrální nádraží bude připravena pláň.

Halový sraz v Sinsheimu.
Příprava a roztápění modelových lokomotiv v depu.

Veletrh Modely Brno 2008.
Provoz modelových vlaků na dráze cca 200m
v pavilonu G.

V době otevření je tak reálné trať zprovoznit a v omezeném režimu provozovat již dnes existující modely. Pro tento provoz bude nutné vybudovat nejnutnější provizorní technické zázemí. Provoz dráhy pro veřejnost by mohl být pouze v omezeném rozsahu. To znamená například pouze víkendy v odstupu 3 týdny. Veškerá vozidla pro provoz by musela být individuálně navážena a opět uklízena.

Prvním úkolem bude postavit dílnu, která bude sloužit jako sklad a přípravna pro stavbu dalších objektů a zároveň i provizorní uskladnění modelových provozních vozidel. Druhým objektem bude výpravní budova, která vytvoří sociální zázemí jak pro provozní personál, tak i pro návštěvníky. Další v pořadí bude vozovna, která umožní užívání bezpečných vagonů pro komerční provoz. Posledním krokem bude vybudování depa trakčních vozidel ve formě rotundy. Jde o nejnáročnější stavbu, která bude mít nepochybně i nejvyšší pořizovací cenu.

Výstavba musí být organizována tak, aby provoz parku byl co nejméně narušen ať již vlastní stavební činností nebo esteticky. Výstavba jednotlivých objektů musí být dobře připravena a měla by proběhnout v co nejkratších termínech.

Parková železnice Heizhaus Strasshof.
Brněnský parní vlak na zhlaví centrálního nádtraží.

Parková železnice DBC Graz.
Model lokomotivy Rocket na trati.

Cílem je dobudovat prostor centrálního nádraží a tím i zprovoznit parkovou dráhu v předpokládaném plném rozsahu v letní sezóně roku 2011. V této době ovšem musít být vyroben a zprovozněn i komerční vozový park na rozchodu 184 mm. Jde o konstrukci a výrobu motorové lokomotivy v měřítku 1:3 typu ČSD TU47, nákup výkonné parní lokomotivy z Německa nebo Švýcarska a vývoj a výrobu dvou typů osobních vozů pro vytvoření dvou komerčních souprav s kapacitou cca 30—40 osob.

V dalších letech, pokud bude provoz úspěšný, můžeme předpokládat postupné zdokonalování vybavení dráhy. Pokud to okolnosti dovolí, může být okolní terén postupně doplňován vhodnými zařízeními ve smyslu návěstní soustavy, různými dalšími drážními objekty (opěrné zídky, mostky, propustky), které zkrášlí prostředí a zlepší zážitky návštěvníků. Doplňován může být i prostor centrálního nádraží (stavědlo, vodárna, zásobník uhlí s násypkou, lampárna, apod.). Prostor parku má určitý potenciál i na další rozvoj tratí. To je však nepochybně vzdálenější budoucnost.

Veletrh "Pro Dítě 2009" na brněnském výstavišti.
Dráha na ochozu pavilonu B byla v délce 350 metrů.
Rekord provozu - 2200 svezených cestujících za den.


Financování výstavby

V současnosti je finančně zajištěn podíl pronajímatele – obchodního centra Olympia Brno. Dále jsou připraveny privátní finanční prostředky skupiny brněnských modelářů. Podle hrubých výpočtů tyto prostředky postačí pro výstavbu dílen a částečně výpravní budovy. Dále bude financován vývoj a stavba komerčních vozidel.

Profinancování ostatních objektů centrálního nádraží a pořízení vozového parku bude záviset na získání dalších zdrojů. Ať již z oblasti veřejných nebo privátních.

Vánoční trhy na brněnském výstavišti v roce 2008.
Dráha byla postavena v pavilonu F. Měla celkovou délku kolem 300 metrů a byla trasována jako
dvoukolejka s koncovými smyčkami a jedním vícekolejným centrálním nádražím. Provoz modelů ať již
parních nebo bateriových se stal velkou atrakcí.


Nabízí se celá řada možností pomoci projektu Parkové dráhy Brno. Jde o pomoc ve formě materiálových darů, provedení projekčních, stavebních a výrobních prací, poskytnutí stavebních a konstrukčních materiálů za nižší cenu, apod. Budoucí parková dráha, respektive její prostor, objekty ale i vozidla, skýtá plochu i pro komerční reklamu. Realizaci zejména velkoplošných reklam je však třeba udržet ve střízlivém rozsahu, aby nebyl narušen ráz dráhy. A to se týká zejména modelových vozidel, kde by narušení estetického vjemu mohlo být vnímáno velmi negativně.

Skupina brněnských i nebrněnských modelářů sdružených v S.M.P.D. má k dispozici mobilní kolejiště (v rozsahu cca 300 metrů), kterým je schopna zajistit modelový provoz na různých akcích pro veřejnost. Účast modelů není omezena jen na Brno. Touto formou je rovněž možné získat příspěvky pro výstavbu parkové dráhy.

Pravděpodobně přichází do úvahy i financování z veřejných zdrojů nebo pomocí grantů EU. V tomto směru však prozatím neexistuje žádná konkrétní úvaha. Organizační pomoc i této věci je velmi vítána.

Halový sraz v německém Sinsheimu je patrně největší akcí svého druhu na světě.
Mimo tratí v délce několika kilometrů se na výstaviště sjedou i specializované firmy produkující modely
a jejich příslušenství. V provozu jsou modely všech měřítek. Nejde jen o železniční modely,
ale i modely lodí, modely stacionárních strojů, parní automobily a traktory.
Od roku 2010 je setkání přesunuto do Karlsruhe.